افتخارات/گواهینامه ها

بازگشت
افتخارات/گواهینامه ها

صفحه اختصاصی گواهینامه ها، تقدیرنامه ها، افتخارات

عضو محترم: گواهینامه ها زیر صرفا جهت آشنایی شما با محیط این صفحه می باشد. لطفا در اولین زمان ممکن تصویر گواهینامه ها، تقدیر نامه ها و افتخارات خود را جایگزین نمایید. همچنین کلیه متن ها ی فعلی را نیز حذف نموده و متن مرتبط با تصاویر خود را درج کنید.

درصورتی که تمایل داشتید بین ردیف اول و دوم فاصله ایجاد شود با یک اینتر این فاصله را ایجاد نمائید.


طول افقی این قسمت 1118 پیکسل می باشد.  عدد 1118 را باید تقسیم بر تعداد عکسی که میخواهید در یک ردیف قرار دهید کنید. مثل نمونه های زیر (فاصله بین هر عکس، 10 پیکسل باید محاسبه شود)

اگر خواستید عکس در یک ردیف قرار دهید می باید ضلع افقی را 554 پیکسل انتخاب کنید.

اگر خواستید عکس در یک ردیف قرار دهید می باید ضلع افقی را 366 پیکسل انتخاب کنید. 

اگر خواستید عکس در یک ردیف قرار دهید می باید ضلع افقی را 272 پیکسل انتخاب کنید. 

اگر خواستید عکس در یک ردیف قرار دهید می باید ضلع افقی را 215 پیکسل انتخاب کنید. 


آموزش چیدمان تصاویر در کنار هم دیگر بصورت خطی (ردیف افقی):

1 ابتدا نسبت به تعداد چیدمان تصاویر در یک خط، با توجه با آموزش بالا سایز تصاویر را تعیین کنید.

2 روی تصویر کلک چپ کنید.

3  یک پاپ آپ باز می شود که حاوی آیکون هست، آیکون بالا و آیکون پائین. آیکون پائین سمت راست (نشان دادن) را کلیک کنید. 2 زیر منو ایجاد می شود، منو ردیف اول با نام خطی را انتخاب کنید تا تصویر شما بصورت خطی استقرار یابد، پس از آن تصاویر بعدی را نیز به همین صورت انجام دهید.